System Rapex

Data publikacji : 24-07-2016

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie administracyjne po otrzymaniu informacji od Inspekcji Handlowej, która  jest organem kontrolującym produkty pod kątem spełniania przez nie wymagań bezpieczeństwa. Podstawą do podjęcia działań są również sygnały pochodzące z innych źródeł – na przykład od konsumentów lub od władz nadzoru innych Państw Członkowskich UE.

Gdy Prezes UOKiK stwierdzi, że produkt stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników, może – w drodze decyzji – nałożyć na jego producenta lub dystrybutora określone obowiązki, m.in. zakazać wprowadzania produktu na rynek lub nakazać: 

  • oznakowanieproduktu ostrzeżeniami o zagrożeniach, jakie powoduje,
  • ostrzeżenie konsumentów, np. przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie,
  • wyeliminowaniezagrożenia,
  • wycofanieproduktu z rynku,
  • wycofanieproduktu od konsumentów.

Wycofanie produktu od konsumentów oznacza, że przedsiębiorca musi go odkupić od użytkowników za cenę, po jakiej go kupili, bez względu na stopień zniszczenia. Konsument posiadający dowód zakupu może wystąpić z takim roszczeniem do dystrybutora, u którego wyrób zakupił, a w przypadku, gdy takiego dowodu nie posiada – bezpośrednio do producenta.

Produkty uznane przez Prezesa UOKiK za niespełniające wymagań bezpieczeństwa są wpisywane do Rejestru produktów niebezpiecznych. Na przedsiębiorcę, który wprowadzi takie produkty na rynek, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 100 tyś. zł.

Prezes UOKiK może również z własnej inicjatywy informować opinię publiczną o produktach stwarzających zagrożenie dla konsumentów.

 

SYSTEM RAPEX

System RAPEX utworzono dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest  Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytkowanie.

RAPEX obejmuje wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte. Rejestr nie zawiera informacji na temat środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, pasz ani żywności – ta ostatnia grupa posiada własny system (RASFF). Konsumenci mogą się zapoznać z informacjami znajdującymi się w systemie RAPEX na stronie internetowej Komisji Europejskiej.