Samochody marki Toyota bZ4X

Data publikacji : 23-06-2022

Przedsiębiorca Toyota Central Europe sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota bZ4X, wyprodukowanych w Japonii od 31.03. do 15.06.2022 r., po krótkiej eksploatacji (przy niskim przebiegu) może dojść do sytuacji, gdy wszystkie śruby mocujące koło mogą ulec poluzowaniu do pozycji, w której możliwe jest odłączenie się koła od pojazdu, co może skutkować utratą kontroli nad pojazdem, zwiększając ryzyko wystąpienia kolizji.

Przedsiębiorca Toyota Central Europe sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota bZ4X, wyprodukowanych w Japonii od 31.03. do 15.06.2022 r., po krótkiej eksploatacji (przy niskim przebiegu) może dojść do sytuacji, gdy wszystkie śruby mocujące koło mogą ulec poluzowaniu do pozycji, w której możliwe jest odłączenie się koła od pojazdu, co może skutkować utratą kontroli nad pojazdem, zwiększając ryzyko wystąpienia kolizji.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 7 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów zostaną poinformowani o braku możliwości ich użytkowania do momentu wykonania naprawy. Trwają prace nad określeniem przyczyn problemu, obecnie sposób naprawy nie jest znany.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

Źródło: http://uokik.gov.pl