Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)

Data publikacji : 24-07-2016

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia publicznego.

Wśród tych zadań znajduje się nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. PIS realizuje swoje obowiązki na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz w granicznych inspektoratach sanitarnych. Działania koordynujące podejmowane są na szczeblu centralnym. Wśród głównych obszarów działania PIS w kontekście bezpieczeństwa żywności należy wymienić te związane z kontrolą wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym związanych m.in. z:

  • nadzorem nad jakością zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego,
  • bezpieczeństwem produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Główny Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF (Rapie Alert System for Food and Feed) oraz prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF i powiadamia Komisję Europejską o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności oraz pasz. Ostrzeganie o niebezpiecznych produktach żywnościowych. W Polsce, od 2000 roku działa tzw. Krajowy System Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych. W 2003 roku został on włączony do europejskiego systemu ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz środkach żywienia zwierząt – systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Każda instytucja rządowa oraz komercyjna realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia stwierdzonego problemu w zakresie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi spowodowanego żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Powiadomienie takie, przekazane za pomocą systemu RASFF, trafia do organów administracji rządowej oraz Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Zgodnie z założeniami systemu RASFF, obowiązkiem zgłaszającego, niezwłocznie po stwierdzeniu problemu, jest jak najszybsze ustalenie takich sposobów przeciwdziałania, które będą gwarantowały zminimalizowanie stwierdzonego zagrożenia.

Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny.

Dane kontaktowe - www.gis.gov.pl