Inspekcja Handlowa

Data publikacji : 24-07-2016

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej do zadań Inspekcji Handlowej należy m.in. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy do zadań Inspekcji Handlowej należy kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w zakresie oznakowania i zafałszowań, a także kontrola usług.

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole zarówno w obszarze artykułów żywnościowych, jak i nieżywnościowych oraz usług. Kontrole planowane w obszarze żywności stanowią około 20% wszystkich kontroli wykonywanych przez IH. Inspekcja sprawuje kontrolę środków spożywczych w handlu detalicznym (także w obrocie hurtowym i gastronomii) w zakresie jakości handlowej, w tym pod kątem zafałszowań i oznakowania, a także kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców. Jakość handlowa nie obejmuje wymagań weterynaryjnych, sanitarnych i fitosanitarnych. Prowadzone przez Inspekcję Handlową kontrole w obszarze żywności polegają w szczególności na sprawdzeniu, czy oferowane konsumentom środki spożywcze spełniają wymagania jakości handlowej określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej, a także czy są zgodne z deklaracją producenta. Inspekcja Handlowa specjalizuje się w kontroli oznakowania szczególnie pod kątem sprawdzania prawdziwości informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz ujawniania zafałszowań produktów.

Organami Inspekcji Handlowej są:

  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Dane kontaktowe - www.uokik.gov.pl